Z kapacitních důvodů nepřijímáme nové pacienty.

Psychiatrická ambulance

Čemu se věnujeme?

V rámci psychiatrické péče se zabýváme duševními onemocněními, které vyžadují nasazení medikace – tzv. psychofarmak.

Psychologická ambulance

Čemu se věnujeme?

Poskytujeme svým klientům psychologické poradenství formou terapie (psychoterapie). Dále provádíme diagnostiku pomocí testových metod (psychotesty).

Více informací

Pracujeme v týmu

O co jde?

Ambulance s rozšířenou péčí nabízí více než klasická ambulance. U nás pracuje v rámci multidisciplinárního týmu psychiatr, psycholog, zdravotní sestra a sociální pracovník.

Psychiatrická ambulance
V rámci psychiatrické péče se zabýváme duševními onemocněními, které vyžadují nasazení medikace - tzv. psychofarmak.
Psychologická ambulance
Poskytujeme svým klientům psychologické poradenství formou terapie (psychoterapie). Dále provádíme diagnostiku pomocí testových metod (psychotesty).
Pracujeme v týmu
Ambulance nabíží širší spektrum služeb než klasická ambulance. U nás pracuje psychiatr, psycholog, zdravotní sestra a sociální pracovník.

Psychiatrická ambulance

MUDr. Ladislav Polách, MUDr. Erika Abrahamová

Ambulance nabízí běžné psychiatrické služby doplněné o možnost multidisciplinární spolupráce s psychologem a sociálním pracovníkem. Po úvodním psychiatrickém vyšetření následuje většinou doporučení vhodné terapie, kterou představují většinou minimální nutné dávky psychofarmak v případné kombinaci s psychoterapií.
Životopis – Ladislav Polách

Věnujeme se terapii následujících skupin diagnóz:

Organické duševní poruchy

Alzheimerova nemoc a jiné demence, deliria, následky úrazů mozku

Psychotické poruchy

Akutní a přechodné psychotické poruchy, schizofrenie, poruchy s bludy, schizoafektivní poruchy apod.

Poruchy nálady

Deprese, mánie, bipolární afektivní porucha

Neurotické poruchy

Fobie, úzkostně-depresivní porucha, generalizovaná úzkostná porucha, OCD, posttraumatická stresová porucha, poruchy přizpůsobení, neurastenie

Další diagnózy

Poruchy spánku, poruchy osobnosti, závislosti, poruchy chování při mentální retardaci apod.

Neposkytujeme

Neposkytujeme služby pedopsychiatrické, sexuologické, soudně-znalecké

Psychologická ambulance

Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská

Věřím v moudrost lidského těla. Věřím, že pokud pečujeme o svou duši, mnohem lépe pak lze zažívat pohodu, plně prožívat své emoce a žít tak, jak si přejeme a potřebujeme. Věřím, že žít šťastně je naší dostupnou možností.

Jsem psycholožkou ve zdravotnictví, opírající se o rámec integrativní a gestalt psychoterapie. Svou terapeutickou práci stavím také na práci s tělem, neb se domnívám, že to často ví více, než jen slova.

Neustále se vzdělávám. Pracuji pod odbornou supervizí.

Kontakt
tel. 605 869 641
e-mail: katerina.odstrcil@symedis.cz
Životopis

Mgr. Ondřej Vávra – externí spolupráce

Primárně pracuji jako klinický psycholog v Uherskohradišťské nemocnici a.s., kde se věnuji diagnostice a terapii duševních poruch a poruch chování. S ambulancí MUDr. Polácha spolupracuji externě v rámci psychologického poradenství a diagnostiky.

Kontakt
e-mail: ondrej.vavra@symedis.cz
Životopis

Hrazení psychologických služeb

Máme navázanou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:
VZP (111), ZPMV (211), RBP (213)

Služby nehrazené ZP jsou hrazeny přímou platbou klientem ve výši 1.200 Kč za hodinu.

Volné termíny v současné době nemáme, můžete se však objednat do pořadníku.

Psychoterapie

Mgr. Kateřina Odstrčil Vlachynská nabízím sezení ve smyslu Gestalt psychoterapie, Mgr. Ondřej Vávra se věnuje logoterapii a existenciální analýze.

Psychologická vyšetření

Provádíme psychologická vyšetření na vyžádání psychiatrem nebo jiným odborníkem.

Konzultace

Pokud nechcete přímo podstupovat dlouhodobější psychoterapii, můžeme se domluvit i na nezávazné konzultaci.

Ambulantní sestra

Jana Juřenová

Ambulantní sestra má na starosti provoz ambulance včetně objednání pacientů, aplikace injekcí a odběru krve.

Kontakt
tel. 572 551 330
e-mail: ambulance@symedis.cz

Sestra pro péči v psychiatrii

Veronika Janečková

Sestra pro péči v psychiatrii je vysoce specializovaným pracovníkem poskytujícím pomoc jak v terénu (i ve vlastním prostředí klienta), tak v ambulanci.

Služba je hrazena těmito zdravotními pojišťovnami
VZP (111), ČPZP (205), ZPMV (211), OZP (207)

Kontakt
tel. 601 322 093 – volejte prosím v pracovních dnech do 15:30
e-mail: veronika.janeckova@symedis.cz

Edukace klientů a jejich blízkých

Jedná se o předání základních informací o povaze duševního onemocnění, o vlivech, které mohou vést k jeho zhoršení, o prevenci případných komplikací apod.

Psychiatrická rehabilitace

Jejím cílem je zvýšení či udržení úrovně sebepéče klienta, prevence zhoršení stavu a zamezení další hospitalizace.

Kognitivní trénink

Je zaměřený na posílení paměti, soustředění, pozornosti, orientace apod.

Nácvik relaxačních metod

Obsahem je naučit klienta relaxaci za účelem zklidnění a většího uvolnění, jak tělesného, tak psychického

Krizová intervence

Jedná se o akutní kontakt s klientem, ke kterému dochází v případě zhoršení psychického stavu a jeho účelem je zabránit dalšímu zhoršení nebo hospitalizaci.

Otázky od klientů

Časté otázky

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem?

Psychiatr je lékař (MUDr.), který vystudoval lékařskou fakultu. Může předepisovat psychiatrické léky. Psychologem je absolvent (Mgr., PhDr.) filozofické fakulty. Psychoterapeut je školený odborník, který může provádět psychoterapii. Psychoterapeutem se člověk stává po absolvování několikaletého psychoterapeutického výcviku, do něhož mohou vstupovat jak psychiatři a psychologové, tak i lidé bez podobného vzdělání, ale ti pak nemohou provozovat plnohodnotnou psychoterapii.

Co jsou to psychofarmaka?

Psychfarmaka jsou léky sloužící k terapii duševních poruch. Patří sem například sedativa (zejména benzodiazepiny – Lexaurin, Neurol a další), antidepresiva (na léčbu depresí a úzkostí), antipsychotika (na léčbu psychotických stavů), stabilizátory nálady (určené pro terapii bipolární afektivní poruchy), hypnotika (na léčbu poruch spánku) a další.

Je možné kombinovat psychoterapii a psychofarmaka?

Ano, je to možné a mnohdy i vhodné. Může se stát, než psychoterapie narazí na limity a pomoci pak může přidání například malé dávky antidepresiva. Nebo se v praxi objevuje vztahová problematika, kterou nelze vyřešit jen medikací, pak je nutná současná psychoterapie.

Je možné kombinovat psychofarmaka s alkoholem?

Ačkoliv ve většině případů se nejedná o život ohrožující kombinaci, míchat léky s alkoholem se nedoporučuje kvůli možným nepředvídatelným účinkům.

Co je to psychoterapie?

Psychoterapie je odborná pomoc, která využívá psychologické prostředky k léčbě duševních poruch a k pomoci lidem v obtížných životních situacích. Psychoterapie se dělí na řadu směrů, my preferujeme Gestalt psychoterapii, která klade důraz na prožívání tady a teď.

Jak dlouho je nutné docházet na psychoterapii?

Psychoterapie je hodně o čerpání podpory ke změně. V jistém okamžiku již není třeba podporujícího terapeuta – člověk je schopen postavit se na vlastní nohy a sebe-podpořit se. Někdo k tomu potřebuje několik sezení, jiný zase několik desítek sezení. Psychoterapie tak může trvat od několika týdnů po několik let.

Co je to psychologické vyšetření?

Psychologické vyšetření neboli psychodiagnostika se skládá z pohovorů s psychologem a testů, které jsou předloženy klientovi za různým účelem, většinou pro upřesnění diagnózy, pro vyjádření se k možnosti držení řidičského průkazu apod.

Jak se připravit na první sezení?

Nemusíte se nijak připravovat. Mnohdy se člověk perfektně připraví a pak se stejně vynoří důležitější téma. V rámci Gestalt psychoterapie pracujeme s tím, co se děje teď a tady a věříme, že hlavní témata se v pravý čas stejně přihlásí o slovo.

Objednat

Příručka duševního zdraví

S úzkostí, depresemi nebo poruchami spánku se už někdy setkal každý z nás. Ne všichni ale hned navštívíme psychiatra. Přečtěte si reálné příběhy z ordinace, které vám pomohou řešit vaše potíže.

Příručka je první knihou svého druhu vydanou v ČR a SR. Drtivá většina klientů psychiatrické ambulance se potýká s depresemi, úzkostmi, poruchami spánku. To jsou potíže, které v životě zažil z různých důvodů každý z nás. Ne vždy se nám ale chce chodit k psychiatrovi. Jak nám tedy psychiatr může pomoci a jak si můžeme pomoci my sami? Formou čtivých příběhů vám představíme nejčastější potíže a možnosti jejich řešení – jak za pomoci léků, tak i alternativními metodami. Jedná se o ryze praktické zkušenosti bez složitých teorií.

Žádná nudná teorie, jen informace z praxe. Našich 25 příběhů vám představí nejčastější problémy, se kterými se pacienti psychiatrické ambulance potýkají. Zapomeňte na složité termíny a teorii. Přečtěte si něco, čemu jednoduše porozumíte. Dozvíte se například, jak se projevují různé druhy deprese nebo jaká jsou rizika duševních poruch. Získáte informace o možnostech řešení, ať už se jedná o používané léky nebo alternativní metody. A hlavně budete vědět, na koho se obrátit s prosbou o pomoc.